Ροές εργασίας βασισμένες σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών σε serverless αρχιτεκτονικές

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας άπτεται της υλοποίησης αλγοριθμικών μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μηχανικής μάθησης (ML/DL) που θα καθορίζουν τη ροή υπηρεσιών που αναπτύσσονται σε serverless περιβάλλοντα. Προτεινόμενα εργαλεία: Apache OpenWhisk (OW composer, OW action conductors), AWS lambda, Google Cloud functions.

Τεχνικά προαπαιτούμενα

  • Python
  • Node.js