Ανάπτυξη Εφαρμογής Ιστού για την υλοποίηση Αυτόματης και Ημιαυτόματης Μηχανικής Μάθησης

Ανάπτυξη εφαρμογής ιστού όπου διατίθενται αναλυτικά εργαλεία για τη δημιουργία αναλυτικών μοντέλων πρόβλεψης συμπεριλαμβάνοντας τα στάδια: α) εισαγωγή των δεδομένων σε βάση δεδομένων, β) προ-επεξεργασία δεδομένων β) επιλογή αλγορίθμου/ων βάσει το είδος της πρόβλεψης (π.χ. Επιβλεπόμενη ή Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση, Πρόβλημα Ταξινόμησης (classification) ή Παλινδρόμησης (regression)) γ) Εκπαίδευση και Αξιολόγηση μοντέλου και δ) Οπτικοποίηση πρόβλεψης/αποτελεσμάτων

Τεχνικά προαπαιτούμενα

  • Python